PRIVACY POLICY

In deze privacy policy leg ik je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.

MightyStardust.be hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen MightyStardust.be en jou, als (potentiële) klant. 

 

Maïté Tersago via algemene noemer MightyStardust.be, met vestigingsadres Gallaitlaan 57, 2610 Wilrijk en met ondernemingsnummer BE 0768.395.396 is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met ons opnemen via e-mail: [email protected]

Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of via het afsprakenformulier op onze website, dan worden jouw gegevens (naam en e-mailadres) en de informatie die je ons meedeelt, door ons verzameld. 

Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

mits jouw expliciete toestemming,

indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,

indien dit wettelijk verplicht is,

indien een legitiem belang dit verantwoordt.

 

Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat MightyStardust.be het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert.

Jouw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten van MightyStardust.be.

Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Jouw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

MightyStardust.be is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. MightyStardust.be doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van MightyStardust.be. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, boekhouder, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Jouw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

recht op intrekking van jouw toestemming;

recht op inzage en/of kopiename;

recht op aanpassing of rectificatie;

recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;

recht van bezwaar en

recht op overdraagbaarheid

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met MightyStardust.be. Dit kan schriftelijk per e-mail ([email protected]). Binnen een termijn van een maand word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds met ons contact opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail ([email protected]) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen en/of

indien je schade lijdt, kan je je wenden tot de bevoegde rechtbank.

 

Slotbepaling

MightyStardust.be behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

Wijzigingen

Deze verklaring is van toepassing vanaf 31/12/2021.

Ik kan deze verklaring ten allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij ten allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.  

Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaalt. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Maïté Tersago (handelend onder de naam MightyStardust.be), met vestigingsadres te 2610 Wilrijk Gallaitlaan 57 en ondernemingsnummer 0768.395.396.

 

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: [email protected]

  

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Dienstverlener: Maïté Tersago of dienstverlener
 2. Klant:de consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons, als Dienstverlener, en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
 3. Aanbod: alle aanbiedingen uitgaande van ons, dit zowel via de website als via sociale media.
 4. Dienst: de diensten die wij leveren
 5. Producten:
  – Online en offline 1 op 1 coaching m.b.v. kaarten
  – Illustraties op basis van affirmaties en/of intenties
  – Verschillende offline workshops
  – Online lessenreeks
  – Kaartendeck: Mighty Selflove Card Deck
 6. Overeenkomst:de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener. 
 7. Ingangsdatum:de overeenkomst gaat in op de dag het aankopen van de dienst.
 8. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. Indien u handelt in de hoedanigheid van een onderneming kan u geen aanspraak maken op het herroepingsrecht.  
  Schriftelijk:de schriftelijke communicatie via e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig. 
  Website: MightyStardust.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, online cursussen, overeenkomsten en diensten en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod. 

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs. 

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant 

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten aan. 

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden bestaan uit:

 • Online en offline 1 op 1 coaching m.b.v. kaarten
 • Illustraties op basis van affirmaties en/of intenties
 • Verschillende offline workshops
 • Online lessenreeks

4.2. Wanneer jij, als Klant, overgaat tot de aankoop van een aantal coachingsessies,  bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de overeenkomst voortijdig, tijdens de uitvoering van het traject, zou worden beëindigd door jou, als Klant, zijn wij, als Dienstverlener, niet gehouden tot een terugbetaling. 

4.3. Jij, als Klant, dient de volgende afspraken steeds na te komen:

 • De coachingsessies en workshops beginnen en eindigen steeds op tijd.
 • Jij, als Klant, mag tijdens de workshops nooit (on)vrijwillige audio- of video-opnames maken zonder de uitdrukkelijke toestemming van andere deelnemers.
 • De workshop is een veilige plek! Er wordt door jou, als Klant, op geen enkel moment gereageerd/ geoordeeld of ongevraagd advies gegeven.
 • Materiaal van de lessenreeks wordt nooit gedeeld met derden. Dit is enkel en alleen bedoeld voor jou, de betalende Klant.
 • Betaling voor de illustraties gebeurt steeds na het intentie-/affirmatiegesprek en voor het maken van de illustratie. Er wordt immers betaald voor de werkuren.
 • Als er tijdens de coachingsessies iets bovenkomt waar je nog niet mee aan de slag wil gaan, mag je dit ten allen tijde aangeven. 
 • Door deel te nemen aan de activiteiten, ga jij, als Klant, akkoord met deze afspraken en de rest van deze algemene voorwaarden.
 • Wat gezegd wordt tijdens een workshop, blijft in die veilige plek van de workshop. Er wordt niets doorverteld over andere deelnemers.

4.4.  Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar best inzicht en vermogen en volgens de regels van de kunst uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het eventueel niet uitkomen van advies in de vorm van voorspellende uitspraken.

Artikel 5 – Vergoeding: 

5.1. Algemeen

5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst. De prijzen staan steeds vermeld op de website van ons, als Dienstverlener.

De vermelde tarieven worden steeds uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW.

5.1.2. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.  

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1.  Jij, als Klant, kan steeds voor onze diensten betalen via overschrijving. Voor sommige diensten zullen wij, als Dienstverlener, een factuur opmaken, als dit gevraagd wordt. Deze factuur dient binnen een termijn van 7 dagen te worden betaald met vermelding van het factuurnummer.

5.2.2. Indien jij, als Klant, in gebreke blijft bij het betalen van de facturen, kunnen wij, als Dienstverlener, het traject of de sessie opschorten tot na de betaling door jou, als Klant.

5.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 75,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 6 –   Herroepingsrecht

6.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. 

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen. 

6.2. Uitzonderingen:

Het herroepingsrecht geldt niet voor de workshops, coachingsessies, gepersonaliseerde illustraties en de opleidingen.

De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is  aldus niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en je hebt erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

Ook de ontbinding van diensten is niet mogelijk eens deze volledig of gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Bij aankoop van coaching, cursussen en illustraties stem jij, als Klant, ermee in dat de dienst onmiddellijk uitgevoerd wordt waardoor jij, als Klant, afstand doet van jouw herroepingsrecht.

Het herroepingsrecht is uiteraard niet van toepassing op onze producten op maat, eens je deze aankoopt, begint de uitvoering onmiddellijk en kan je, als Klant, geen beroep meer doen op het herroepingsrecht.

Artikel 7 – Betwistingen 

Jij, als klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener.

Jij, als klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid.

Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. 

De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

8.2. Overmacht 

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

8.3. Relaties met derden 

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

8.4. Contractuele tekortkomingen 

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

8.5. Websites

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Websites. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrecht 

9.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website/ trainingen of cursussen, eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

9.2. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst. 

Artikel 10 – Gegevensverwerking 

10.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij je, als Klant, akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacy policy die toegankelijk is op onze website.  

10.2. Door het aanvaarden van de overeenkomst, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden.

10.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 

Artikel 11 – Geheimhouding 

11.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de geheimen van elkaar in verband met eender welk facet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inhoud van de bijeenkomsten, lijsten of details, enz…

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 

11.2. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak één van beide partijen verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

11.3. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout. 

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500,00 euro- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

Artikel 12 – Algemeen 

12.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

12.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

12.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

WIL JE MEER?

SCHRIJF JE IN OM DE LAATSTE UPDATES OVER MIGHTY STARDUST TE KRIJGEN, PLUS WAT EXCLUSIEVE GOODIES!

Selecteer waarvan je op de hoogte gehouden wilt worden:

Wij spammen niet! Beloofd.